Банкиране

Реклама
Търсене

Електронно банкиране

BankOn SMS е продукт за дистанционно банкиране на Societe Generale Експресбанк, който Ви дава възможност чрез SMS съобщения да следите постоянно Вашите сметки. За кого е предназначен BankOn SMS: Абонати на BankOn SMS могат да бъдат всички индивидуални клиенти на Societe Generale Експресбанк, с поне една открита разплащателна сметки Какво представлява BankOn SMS: BankOn SMS е продукт за дистанционно банкиране на Societe Generale Експресбанк, който Ви дава възможност чрез SMS съобщения да следите постоянно Вашите сметки.BankOn SMS ви дава възможност да: получавате информация за баланса и движенията по сметката ви в реално време чрез SMS съобщения получавате информация автоматично или по заявка нареждате операции между собствените си сметки в Банката погасявате задължения по кредитната си карта променяте профила на абонамента си чрез SMS съобщение

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

BankOn Web е система за интернет банкиране, чрез която можете да управлявате своите сметки навсякъде по света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, независимо дали сте на път, или в офиса.Основни предимства лесно – ползването на услугата BankOn Web може да бъде осъществено от всяко устройство с достъп до интернет. Единственото необходимо нещо са Вашите потребителско име и парола, които за Ваше удобство можете да сменяте по всяко време. Системата помни за вас номерата на Вашите сметки и контрагенти. конфиденциалност и сигурност – достъпът до системата чрез потребителско име и парола гарантират пълна дискретност. Плащанията са подсигурени от втори и независим канал за сигурност, който Ви осигурява защита срещу неправомерен достъп преференциални цени на плащанията в лева НОВО! Безплатно плащане на всички битови сметки на Вашето домакинство!

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Това е разплащателна сметка с висока доходност, чрез която можете да извършвате плащания и трансфери и да получавате доход от парите си по нея. Открива се безплатно при минимална сума от 100 лева или 100 евро Плащанията по сметката през Интернет баникране могат да се нареждат по всяко време, при по-изгодни за вас условия, отколкото във финансовия център. Вашата on-line сметка ви носи висока доходност 3.50% годишна лихва в лева и евро – ако преводите от нея, направени чрез системата за интернет банкиране през текущия месец са два или повече. В случай, че преводите през текущия месец са по-малко от два, върху ежедневните салда за текущия месец се начислява действащия към момента лихвен процент по разплащателна сметка. Лихвата се изплаща по вашата разплащателната сметка On-line в края на годината или при нейното закриване. Какво трябва да направите? Да посетите най-удобния за вас финансов център на MKB Unionbank, където със съдействието на любезните ни консултанти да откриете безплатно вашата On-line разплащателна сметка.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Алианц Мобилно Банкиране е иновативна банкова услуга, позволяваща осъществяването на платежни и справочни операции директно през мобилен телефон.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Чрез Piraeus Online Banking вие можете: Да се информирате за текущото състояние на вашия портфейл от продукти в Банка Пиреос България: сметки, депозити, кредитни карти, кредити и други; Да извършвате в реално време и абсолютно безплатно преводи в български левове и чуждестранна валута между ваши собствени сметки или към ваши контрагенти, които имат сметка в Банка Пиреос България; Да извършвате безкасови плащания в български левове чрез системите БИСЕРА и РИНГС и в чуждестранна валута чрез SWIFT в страната и чужбина от вашите разплащателни сметки и безсрочни влогове в Банка Пиреос, които ще бъдат таксувани с такси по-ниски от тези, прилагани при операции на гише в банковия салон; Да подавате он-лайн изискуемите от българското законодателство декларации и формуляри, свързани с извършването на плащания; Да погасявате задължение по кредитни карти Visa и MasterCard, издадени от Банка Пиреос България; Да получавате информация за актуалното състояние и движенията по вашите сметки в Банка Пиреос, включително отчет по сметка чрез е-mail, безплатно, при ваше поискване; Да изпращате свободно съобщение до обслужващия ви клон на Банка Пиреос.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

ING Trade е онлайн приложение за FX и сделки на паричния пазар. Системата е разработена от ING и успешно се използва от ING Финансови пазари в цял свят. ING Банк клон София бе първият клон, извън Амстердам и Лондон, който използва системата за FX търговия между местния клон и Централата от януари 2005. От януари 2007 ING Trade е достъпна за корпоративни клиенти на ING в България. С ING Trade корпоративните клиенти могат да купуват и продават валута (спот или форуард) и да извършват сделки на паричния пазар (депозити) мигновенно. ING осигурява лесен достъп до ING Trade.

ING Банкwww.ing.bg »

Естествените процеси на изчерпаемост и повишена волатилност в наличността и цената на финансовите и природни ресурси, заедно с икономическите цикли на прогрес и застой в развитието на националните и световна икономика поставят пред финансовата система високи изисквания и стандарти за развитие. Това изисква иновативни и разнообразни финансови решения както за съхранение и управление на средства, така и за контрол и защита срещу пазарни рискове свързани с финансовите активи. Всичко това налага необходимост и очертава добри перспективи в развитието на специално банкиране в посока на професионално консултиране, анализ, разработване и реализиране на специализирани финансови продукти и решения. От друга страна това е добра бизнес възможност и конкурентно преимущество за клиентите на ЦКБ в прилагането на съвременен и силно специализиран подход на финансово посредничество и взаимодействие. Частно банкиране анализира, консултира, изготвя и предлага подходящ банков продукт или финансово решение на значими за ЦКБ клиенти – физически и юридически лица. Стратегията на частното банкиране включва изучаване нуждите и специфични потребности на първокласни клиенти и прилагане на индивидуално решение с цел добро представяне и устойчивост на техния бизнес и финансово състояние не само в условия на икономически растеж и благоденствие на пазарите, но също така и при неблагоприятни пазарни условия. Набляга се на персонално отношение към клиента и изграждане на устойчиво взаимно доверие. Наличието на персонален банкер гарантира пряка ангажираност на банката с позициите и вижданията на клиента по отношение на неговия бизнес и финансово състояние.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Отдел "Корпоративно банкиране" е подразделение на сектор "Корпоративно и инвестиционно банкиране" в Ситигруп. В глобален мащаб корпоративното банкиране на Сити предлага пълна гама кредитни продукти, ценни книжа с фиксиран доход и консултантски услуги на международни корпорации, финансови институции и компании от публичния сектор, както и на най-големите местни корпоративни клиенти.

Сити Българияcitibank »

COBOS е Интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до системата за търговия на Българска Фондова Борса - София АД. С COBOS имате възможност да следите търговията на борсата, да подавате поръчки и сключвате сделки в реално време. Посредством COBOS Банка Пиреос България АД Ви дава възможност да търгувате с всички инструменти предлагани на борсата - акции, облигации, компенсаторни инструменти директно от личния си компютър, като спестявате време и средства, свързани с подаването на заявки и сключване на сделки в офисите на Банката. Такси и комисионни: 0.5% от стойността на сделката, мин. 2лв. Издаване на сертификат – 87лв. Таксата за издаването се заплаща от Банката. При оборот от търговията под 30,000 лева за година, клиентът заплаща таксата на Банката.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Интернет банкиране на ОББ Ви осигурява следните възможности: Следите баланса по всички Ваши сметки в ОББ Следите извлечението по всички Ваши сметки в ОББ с възможност за експорт на информацията във файл Следите извлечението по Ваши кредитни карти Получавате справка за задълженията Ви към Компаниите за комунални услуги и следите разплащанията по тези задължения Получавате справка за всички ползвани от вас банкови продукти като сметки, депозити, кредити, кредитни карти, овърдрафт по сметка, инвестиции в ценни книжа Извършвате банкови транзакции в реално време: Извършвате преводи в лева и валута за страната и чужбина Нареждате преводи от и към бюджета Нареждате бюджетни преводи Инициирате и обработвате преводно нареждане за директен дебит Извършвате безкасова покупко-продажба на валута Извършвате плащане на битови сметки Откривате депозити Търгувате с ценни книжа Нареждате плащания с бъдеща дата на изпълнение Импортирате файлове с пакети платежни документи Създавате списъци с контрагенти и шаблони на платежни документи Получавате финансова информация: Централни валутни курсове Курс купува/продава на ОББ за основните валути Актуален списък на банките, участващи в БИСЕРА

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове