Банкиране

Реклама
Търсене

Електронно банкиране

Като пазарен лидер в корпоративното банкиране, ОББ АД работи с всички сектори в Българската икономика. Корпоративното банкиране на ОББ АД предлага широка гама от финансови инструменти (продукти), консултации на високо професионално ниво и най-съвременни методи за управление на Вашите корпоративни финанси. ОББ АД също предлага своя опит за развитието на корпоративния бизнес в страната. ОББ АД е обслужваща банка на най-големите корпоративни клиенти опериращи на българския пазар. Корпоративното банкиране на ОББ АД предлага: Кредитни сделки с възможност за съчетаване на различни видове кредитни продукти за: Проектно финансиране Оборотно кредитиране Инвестиции Издаване на банкови гаранции Синдикирани кредити Мостови (Bridge) кредити Кредитни лимити за обезпечаване на FX сделки.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Станете клиент на ОББ Интернет банкиране U-online! Регистрацията и ползуването на Интернет банкиране е безплатно. За извършване на банкови транзакции се заплащат такси, по-ниски от тези в клоновете на ОББ, съгласно тарифата на банката. Ако желаете да получавате финансова информация и ползвате банкови услуги навсякъде и по всяко време по Интернет, Ви предлагаме най-лесния и удобен начин да станете наш клиент. Стъпка 1: Запознайте се с Общите условия за ползване на услугите на Интернет банкиране Стъпка 2: Попълнете Регистрационния формуляр за ползване на Интернет банкиране. Избирате Вашата първоначална парола за вход в системата и получавате уникален номер на заявка.* Стъпка 3: Проверете Статуса на Вашата Заявка: обработена, отхвърлена или необработена. Можете да проверявате статуса, когато пожелаете. Само Вие имате достъп до Вашата Заявка чрез паролата си и номера на заявката, описани в стъпка 2.* Стъпка 4: Ако заявката Ви е със статус обработена, следва да посетите посочения от Вас клон на ОББ, където ще подпишете договора за ползване на Интернет банкиране. Обработката на заявката се извършва от три до пет работни за банката дни в зависимост от данните посочени в нея.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Чрез инсталирането на специализиран софтуер на посочени от Вас работни места Вие получавате отдалечен достъп до Вашите финанси в Банка ДСК. Електронния достъп до Вашите сметки се лимитира на различни нива в зависимост от Вашата управленска структура и делегираните права за подписване на банкови документи. Чрез ПС банкиране Вие можете: Да получите информация за: Салда и движения по сметки; Статуса на платежните нареждания по електронен път; Валутните курсове; Банките и банковите клонове, участващи в платежната система. Да осъществите следните банкови операции: Вътрешнобанкови преводи в лева и валута; Междубанкови преводи в лева и валута; Платежни нареждания към бюджета; Преводно нареждане за местен директен дебит; Съгласие за директен дебит; Плащания през RINGS; Да получите копия на платежните документи за входящи през БИСЕРА и изходящи преводи в pdf. формат. Обработка на файл с масови плащания Договаряне на преференциален валутен курс.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

С Allianz E-bank можете да банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да се съобразявате с работното време на обслужващия ви банков офис. Можете да използвате една сметка за опериране в интернет, банков офис, за дебитна карта, за плащане на вноски по кредит, както и за плащане на ваши застраховки към Алианц България. Всяка една банкова операция в Allianz E-bank се отразява моментално в счетоводната система на банката и се изпълнява веднага. Така можете да направите превод в Allianz E-bank към сметка, по която имате издадена дебитна карта и веднага след превода да изтеглите парите на банкомат.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

С Токуда Банк АД Вие имате възможност да извършвате разплащания в Интернет. При желание за извършване на плащания с дебитната Ви карта в Интернет е необходимо: Подписването на анекс към договора за издаване на банкова карта. На АТМ да изберете, че желаете да ползвате тази услуга - от менютата на банкомата изберете “Други услуги”, “Плащане чрез Интернет” - Да Да се регистрирате като нов потребител в ePay.bg За регистрация в ePay.bg : Прочетете общите уловия за регистрация в ePay.bg. Маркирайте необходимите полета. Въведете изискваната от системата информация. На посочения от Вас e-mail ще получите регистрационен код, който е необходим за влизането Ви в системата. С получения код, потребителско име и парола влезте в системата на адрес: http://www.epay.bg Ако сте търговец и имате открита разплащателна сметка в Токуда Банк АД, можем да регистрираме за Вас виртуален ПОС, което ще ви позволи да продавате стоки и услуги през портала на http://www.epay.bg За целта е необходимо да сте регистрирани като Търговец в горния сайт.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

U-code е електронно устройство, което генерира пароли за еднократно използване с цел повишаване на сигурността при достъпа до Интернет банкиране за активни операции. Само с две натискания на бутона на U-code получавате защитен достъп до Интернет банкиране на ОББ - U-online. Натиснете бутона на U-code, за да получите еднократна парола и я въведете на показаното Ви от U-online място. Паролата е шестцифрена и е валидна в рамките на 32 секунди. Преди да е изтекла валидността на паролата, натиснете повторно бутона на U-code и ще получите трицифрен код за валидност на сайта, който трябва да сравните с показания ВиU-online. U-code Ви дава: Сигурност – допълнителна защита за извършване на операции, заедно с Вашите пароли за вход и банков сертификат Универсалност – едно U-code устройство за всички фирмени и лични сметки Удобство – лесно за употреба, без допълнително инсталиране на софтуер Мобилност – от всяка точка на света и по всяко време Независимост – без SMS пароли Надеждност – 5 годишен срок за използване на U-code устройство Ниска цена – срещу еднократна такса от 30 лв. за ползване Без ограничения – за всички клиенти на банката Допълнително получавате възможност: Да подадете заявка за нов сертификат през U-online Да изтеглите нов сертификат с паролата от U-code Как да получа U-code? В клоновата мрежа на ОББ.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Избирайки on-line банкирането на “Търговска банка Д” АД, Вие имате възможност за 24-часов достъп до сметките си, като по този начин активно управлявате личните си финанси. Електронното банкиране през интернет страницата на Банката, Ви дава възможност: Да получавате информация за състоянието на Вашите сметки; Да получавате информация за движението по Вашите сметки; Да извършвате преводи чрез платежни нареждания в лева по Бисера и Рингс; Да инициирате платежни нареждания във валута; Да инициирате искания за директен дебит; Да извършвате покупко-продажба на валута; Да получавате информация за състоянието на Вашите депозити; Да проследявате операциите, извършени с Вашите банкови карти; Да проверявате състоянието на Вашите кредити; Да получавате различна информация за Банката (Тарифа за такси и комисиони, лихвени проценти по депозити, валутни курсове на Банката).

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

С него Вие бързо и лесно може да оперирате със своите парични средства в реално време, без да посещавате офиса на Банката – нуждаете се само от компютър и връзка с Интернет, където и да се намирате, без да се налага да бъде инсталиран допълнителен софтуеър. Със CCB Online Вие можете да: откривате разплащателни сметки в лева и чуждестранна валута; откривате депозитни сметки в лева и чуждестранна валута; извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина; извършвате спешни междубанкови левови плащания чрез системата РИНГС; инициирате искане за незабавно инкасо; извършвате покупко-продажба на валута; получавате справки и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД; разполагате с информация за валутните курсове.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Ние се грижим да бъдете информиран за наличността по Вашите фирмени сметки, постъпленията по тях и всяка транзакция с Вашите бизнес банкови карти. На обявен от Вас номер на мобилен телефон от системата на М-тел, Глобул и Вивател Вие получавате SMS съобщение изпратено от Банка ДСК за: Наличност по сметка – в началото на всеки работен ден Вие ще знаете наличността по Вашите фирмени сметки; Картконтрол – при всяка транзакция с Ваша бизнес банкова карта, ние ще Ви уведомим незабавно; Постъпления по сметка – Вие ще бъдете известен при всяко постъпление по Ваша фирмена сметка за точната сума и името на наредителя; Колко ще ми струва? За едно SMS съобщение заплащате такса според Тарифата на Банката. Включването на услугите е безплатно. Вие сте информиран за операциите извършени с бизнес банковите Ви карти; Започвате деня, знаейки с какви средства разполагате; Имате информация за това кога и от кого постъпват различните суми по разплащателните Ви сметки.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

CALL CENTER на Банка ДСК : Възползвайте се от удобството да можете винаги да проверите на телефон 0700 10 375 каква е наличността и движението по Вашите сметки, както и да получите бърз, точен и професионален отговор на въпросите, които Ви вълнуват като наш клиент. SMS услуги: Сега наистина е лесно, да сте информирани. Ние ще ви изпратим SMS с какви пари разполагате, дали сме платили заявена от вас комунална услуга, кога е използвана банковата Ви карта. Интернет Банкиране: Чрез Интернет страницата на Банка ДСК, Вие получавате 24 часов достъп от всяка точка на света до Вашите сметки. С едно натискане на бутон имате възможност да спестявате - без изисквания за минимални суми, без допълни такси. Виртуална Банкова Карта Virtual MasterCard / Virtual Visa. Създадена е специално за плащания в Интернет –нейното най-голямо предимство е сигурността. DSK Direct mobi: Сега вече имате връзка със средствата си в Банка ДСК и чрез мобилния си телефон! Банка ДСК разработи специално за своите клиенти версия на ДСК Директ за граждани, пригодена за мобилни телефони.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове