Банкиране

Реклама
Търсене

Електронно банкиране

За Ваше улеснение при избора на електронен продукт или услуга, Алианц Банк България представя на Вашето вниманиеновият каталог, съдържащ подробна информация за всички електронни продукти и услуги на банката, който можете да разгледате.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Информация за сметките в реално време. Имате бърз достъп до информацията за салда, извлечения и движения по вашите сметки в Ситибанк в рамките на деня в реално време. Това ще ви позволи да вземете правилно инвестиционно решение. Изпращане на извлечения по електронна поща. CitiDirect позволява автоматично изпращане на вашите извлечения по сметка по защитена ел.поща до един или група получатели с различна честота. Бъдещи вальори. Плащания с бъдещ вальор са позволени до 45 календарни дни. Разнообразни валути. Може да нареждате плащания в над 130 световни валути. Интеграция между CitiDirect и вашите счетоводни системи. Възможностите за експортен файл от онлайн банкирането CitiDirect позволява свързване с вашата счетоводна система за осчетоводяване. Клиентите могат да дефинират експортните формати. Възможно е да се използват и предварително определени стандартни формати (SAP, SWIFT и т.н.). Налична на български език и на още 23 езика CitiDirect е многоезикова система и е напълно разработена за изобразяване на всички екрани на български или на друг език от списъка с 24 налични езика.

Сити Българияcitibank »

Да проверите в реално време: Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни); Наличностите по разплащателните сметки в ДСК Директ са в реално време, дори когато имате издадена дебитна карта към нея; Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.); Операциите извършени с Ваши банкови карти и статус на картите; Информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.); Размерът на начислената до момента лихва по Вашите спестовни сметки и депозити, падежни дати и др.; Дяловете на инвестиционни фондове, които притежавате; Осигурителните си партиди в ДСК-Родина Извлеченията по Вашите сметки и кредитни карти в PDF, както и да откажете получаването на хартиено извлечение. Да наредите преводи: Между Ваши сметки в Банката – в лева и валута. Към сметки на трети лица – в този случай е необходим цифров сертификат, издаден от Банката или Универсален електронен подпис Преводите по сметки в банката (Ваши или към трети лица) се извършват в реално време. Междубанкови преводи в лева се извършват съгласно оперативните правила на платежните системи БИСЕРА или РИНГС. Междубанкови преводи във валута се извършват с експресен вальор (Today/Tomorrow) или SPOT вальор (до 3-и дни) Да проверите размера на задължението си за комунални услуги при доставчика с формиране и запазване на бланки с идентификаторите Ви при различните доставчици. Плащането е по Ваш избор. Да направите плащане с карта през интернет – за тази операция е създадена специална Виртуална карта - елемент на ДСК Директ. Захранвате я он-лайн непосредствено преди плащането, което осигурява максимална защита на парите Ви. Да заявите, промените или откажете SMS услуги. Да спестявате: Чрез спестовна компонента Банка ДСК Ви предоставя възможност да спестявате, като парите остават винаги на Ваше разположение, без ограничения за падежна дата, минимални суми, брой тегления, без допълнителни такси. Чрез Виртуалния срочен депозит получавате атрактивни лихвени нива.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Универсалният електронен подпис /УЕП/ представлява средство за електронна идентификация и удостоверява самоличността на неговия ползвател. Електронният подпис има правната сила на ръчно поставен подпис върху хартиен документ. Универсален електронен подпис може да бъде издаден на всяко пълнолетно физическо лице. Не е необходимо посещаването и дългото чакане в сгради на държавната администрация или органите на местното самоуправление. Всеки клиент подал годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща отчетната, спестява 5% от дължимия годишен данък. Веднъж подписан документ с УЕП, не може да бъде фалшифициран или подправян. Електронния подпис служи за идентификация и нареждане на преводи в интенет банкиране на всяка банкова институция.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Нашето решение в областта на електронното банково обслужване е ING Онлайн банкиране – продукт прилаган успешно в клоновете на „ИНГ Банк“ по света. Използвайки Интернет Банкиране от разстояние Вие можете да: проверявате състоянието на сметки; разпечатвате извлечения по сметки; наблюдавате всички входящи и изходящи парични потоци в рамките на работния ден; получавате информация за валутните курсове; нареждате платежни нареждания (левови и валутни); извършвате валутни сделки; потвърждавате депозити; нареждате платежни искания за незабавно инкасо; получавате допълнителна информация от Банката; осъществявате връзка с вашата счетоводна система и прехвърляте данни от и към нея.

ING Банкwww.ing.bg »

Обаждайки се на телефон 0700 10 375 Вие можете чрез автоматична система за телефонно обслужване да проверите: наличността по ваши сметки; какво е движението на средствата по вашите сметки; Ако имате въпроси или се нуждаете от друга информация, чрез системата може да се свържете с наш служител. Колко ще ми струва? Обаждането на Call Center на Банка ДСК е на цената на един селищен разговор за абонати на БТК. За ползване на електронно банкиране се заплаща месечна такса в зависимост от избрания тарифен план. Бърз достъп до актуална информация за вашите пари; Да бъдете обслужени от наш служител по всяко време, дори и да нямате възможност да посетите офисите ни.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Какво Ви осигурява Електронно извлечение на ОББ? Получавате максимално бързо и удобно своите банковите извлечения по електронен път на посочен от Вас електронен адрес (e-mail). Електронната форма на извлеченията по сметки e идентична по форма и съдържание със съществуващия хартиен носител и е приложима за разплащателни сметки. Гарантирана сигурност и надеждност на информацията Сигурността и надеждността на получаваната информация ще бъде гарантирана като електронното съобщение ще бъде подписано със сертификат на Банката, издаден от доставчика на удостоверителни услуги - Банксервиз АД, регистриран към Комисията за регулиране на съобщенията съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Успешна проверка на електронния подпис За да можете да проверите електронния подпис на съобщенията, които ще получавате по електронна поща, е необходимо да използвате програма за електронна поща, която поддържа протокола S/MIME (каквато е например MS Outlook) и да импортирате във Вашите компютри (съгласно инструкция, която ще Ви бъде предоставена от Банката) сертификата на сертифициращия орган на ОББ. Този сертификат може да бъде изтеглен от сайта на ОББ (вижте инструкциите по-долу) или сайта на Банксервиз АД (www.b-trust.org).

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Услугата се предлага за първи път в България и дава възможност на клиентите на Банката да получават своевременно по удобен и достъпен начин информация за движенията по сметките, на които са титуляри и за дължимите плащания за комунални услуги. Услугата е предназначена за клиенти на ОББ - граждани и фирми. Клиентите могат да получават информация за движенията по сметките си чрез SMS (независимо на кой мобилен оператор са клиенти - Mtel, Globul или Мобиком) или по e-mail. За получаване на информация по една сметка може да се посочи само една точка за доставка (GSM номер или e-mail). Съобщенията до клиентите са със следните формати: 17.7.2003 14:00:00 Smetka 782051026265410 e zahranena s 100 BGN - Vnoska po smetka 17.7.2003 15:00:00 Smetka 7820510XXXXXX10 e zadaljena s 100 BGN - Teglene ot smetka На клиентите се изпращат съобщения за всички движения над посочената при регистрацията сума. При регистрацията не може да се посочи сума по-малка от 100 валутни единици (100 лева, 100 EUR, 100 USD). Това ограничение не важи при заплащане на комунални услуги, за които клиентите получават съобщения за всяко плащане, независимо от сумата. Клиенти, ползващи услугата "Заплащане на комунални услуги", получават съобщения при всяко постъпило искане за плащане и при реалното извършване (или отказ) на плащането. Съобщенията са със следните формати

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Услугата Alpha Уеб Банкиране може да бъде използвана по един от следните два начина в зависимост от желанието на Клиента, изрично посочено в Заявлението за ползване: Alpha Уеб Пасивно Банкиране - на Клиента се предоставя достъп до следната информация: проверява наличност по сметки следи движение по сметки получава информация за валутните курсове на Банката променя паролата си за достъп до системата Alpha Уеб Активно Банкиране - на Клиента се предоставя достъп да нарежда и потвърждава електронно следните банкови операции: нарежда вътрешнобанкови преводи нарежда преводи в местна валута към други банки в страната нарежда валутни преводи създава шаблони с данни за бенефициенти

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове