Банкиране

Реклама
Търсене

Електронно банкиране

Контролирайте напълно вашите разходи за ток, вода, телефон, интернет, др. Сами решавате кои сметки да бъдат платени и кога! Възможностите са: да искаме потвърждение от вас за плащане на всяка сметка чрез SMS или e-mail или да платим автоматично при постъпване на задължение (като вие можете да определите максималната сума, над която да не се извършват автоматични плащания). Какво печелите? Контрол на разходите: при желание от ваша страна можете да контролирате напълно всяко плащане на ваши задължения за комунални услуги. Информираност: можете да получавате уведомления чрез SMS и/или e-mail за: постъпила нова сметка за плащане – известието се получава 3 дни преди да се извърши плащането; извършено плащане – с информация за сметката, платената сума и датата на плащане; получена сметка над определения от Вас лимит; неуспешно плащане; известие в последния ден от периода за плащане на търговеца при неуспешни плащания или на 10-тото неуспешно плащане. Време: не ви се налага да посещавате на място няколко доставчика и да заплащате лично сметките си за ток, парно, вода, телефон и др. Можете да го правите от офиса или дома, или изобщо да не се занимавате с това. Как да заявите услугата? Необходимо е да притежавате издадена от банката дебитна карта. Заповядайте в предпочитан от вас финансов център, където да заявите вашето желание за ползване на услугата. Донесете документ за минало плащане (фактура, касова бележка, други документи) за задълженията, които желаете да бъдат заплащани. Услугата се предлага и към продуктите Умна сметка и Заплатна сметка. От юли 2012 потребителите на системата за Интернет банкиране, имат възможност сами да регистрират, преглеждат и погасяват своите сметки за комунални услуги и месечни задължения към търговци.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД предлага интегрирано решение за банкиране в Интернет среда, със спазване на принципите на сигурност при осъществяване на комуникация между клиента и Банката, при което се използва сесия в рамките на Internet Explorer за достъп до съответните услуги. Изисквания: За използването на “Интернет банкиране” на Банката е неоходимо да имате достъп до Интернет и на компютъра си да имате инсталиран Microsoft Internet Explorer версия 5.х/6.0 Интернет Банкирането осигурява техническа възможност на клиента на Банката да предава по електронен път платежни нареждания в български лева и чуждестранна валута, както и да получава информация и извлечения за състоянието и движенията по банковите си сметки от всяка точка на света. Възможности: Управление на сметките Преглед на сметките Справка за лихвените условия Справка за таксите и комисионните Банкови съобщения Информация за валутните курсове Справки по салда на сметките Справки по операции (транзакции), извършени върху сметките Справки по операции (транзакции), извършени с Банкови Карти Получаване на информация

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

ПОС терминалът е устройство, което позволява на търговците да приемат разплащания чрез дебитни и кредитни карти. Това позволява електронно прехвърляне на средтсва от клиентските карти към сметката на търговеца. ПОС терминалът се инсталира на територията на търговския обект в зоната за обслужване на клиенти. Необходимо е наличие на телефонна линия и елекрическо захранване. При използване на ПОС устройство, търговците предлагат още една услуга на клиента, която спомага за стимулиране на продажбите. В случай, че клиента не разполага с пари в брой, то той може да плати с разполагаемата си част от картата. Статистиката показва, че при плащане на покупки чрез използване на карти, клиента е готов да похарчи повече средства. Приемат се най-разпространените местни и международни картови брандове: БОРИКА, VISA , VISA Electron , MasterCard , Maestro. Спестява се броенето на пари в брой, като се елиминира физическото броене на пари и документооборота при инкасиране или внасяне на пари в брой в банката. Гарантирано плащане поради включване на Банка като страна в разплащателния процес. Отчетността при продажбите се гарантира, като се получават отчети от банката. Създава имидж на търговеца, като показва доброто отношение съвременни средства за разплащане и възприемчивостта към новите тенденции в обслужването. MKB Unionbank прилага минимални комисионни при обработка на картовите разплащания.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Със системата за Интернет банкиране MKB Unionbank.net времето и разстоянията са без значение. Вие имате бърз и надежден достъп до банковите си сметки по всяко време където и да се намирате. Единственото условие е да разполагате с компютър и връзка с Интернет. Защитата на информацията се осигурява чрез криптиранa връзка, цифров сертификат и уникална система от кодове и пароли. Имате възможност да бъдете известени чрез e-mail при всяко извършено от вас плащане през системата, както и (при желание) да получавате SMS съобщение при вход. Високото ниво на сигурност е приоритет за нас! Функционалностите на MKB Unionbank.net ви дават възможност за: Извършване на безкасови плащания в български лева/чуждестранна валута в страната и чужбина Получаване на информация за актуално състояние и движение по сметката Извлечения по сметки за избран период Получаване на информация за валутни курсове Валутен калкулатор Подаване на заявка за покупко - продажба на валута Подаване на заявка за теглене на суми в брой в лева и валута Подаване на свободно съобщение до банката Откриване на безсрочни, спестовни и срочни депозити Достъп до платена информация чрез отделен абонамент Информация за кредити (вкл. погасителен план) Кандидатстване на кредит Информация за притежавани карти Управление на карти Заявяване на дебитни карти (вкл. Кредитни карти с неснижаем остатък) Импорт на файл с платежни нареждания в установения от банката формат Подаване на изискуеми по закон декларации при платежни операции. И още: Предоставили сме и възможността за проверка и плащане на сметки за комунални услуги и месечни задължения към търговци. Разработена е услугата Печат на парагони през системата за интернет банкиране (чрез нея намалявате значително дневният ви разход за поддръжка на фирмените ви сметка) При преглед на изпратени операции, към дата на изпращане, е добавен и час Реализирана е възможността за Закриване или Преоткриване на депозит Предоставена е възможността за преглед и отпечатване на договор при откриване на депозитен продукт За клиенти физически лица е предоставена възможността да изключат сами своя сметка от системата за интернет банкиране Клиентите имат възможност да се абонират или откажат от услугата Платена информация Улеснено е попълването на декларации, като системата автоматично прихваща част от данните на клиента Предоставена е възможността за активиране и деактивиране на услугата SMS & E - mail известяване от системата.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

За да плащате сметките си чрез Интернет Ви е необходимо: да притежавате дебитна карта; да се регистрирате в системата "ePay.bg" за електронни плащания с банкови карти чрез Интернет; да се регистрирате за получаване на информация за текущите си задължения по периодични плащания. Чрез дебитните карти на Общинска банка АД Вие можете да заплащате чрез Интернет: сметки за вода, електричество, парно, телефон, GSM; стоки и услуги чрез Интернет търговци, регистрирани в ePay.bg.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Райфайзенбанк Ви осигурява възможността да приемате плащания с карти във Вашия уеб сайт. Райфайзенбанк вече Ви предлага и най-новия вид услуга на картовия пазар - електронна търговия. Електронната търговия е сигурен начин да приемате плащания на стоки и услуги на Вашия уеб сайт чрез: Visa и MasterCard, издадени от български банки Visa и MasterCard, издадени в чужбина Разплащанията са базирани на 3-D Secure технология, разработена съвместно от международните картови организации Visa и MasterCard, която предоставя изключително висока сигурност на страните, участващи в процеса. При електронната търговия не е необходимо картодържателят да регистрира предварително картата си в други разплащателни системи. Клиентът трябва само да избере стока или услуга и да въведе в уеб сайта нужните за извършване на плащането данни.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Вече не е нужно да ходите до банката, за да получите информация за сумата по своя депозит, спестовна или разплащателна сметки, размер на кредита, следваща вноска, последни транзакции с карти. Работното време на банката вече не е проблем за вас. С новата услуга на МКБ Юнионбанк Call2Know най-близкият ни банков клон е вашият телефон. При това 24 часа, 7 дни в седмицата на телефона на информационния център на банката 0 700 12 200. Каква информация можете да получавате: за дебитни карти и карти с минимален неснижаем остатък VISA и MasterCard - достъпно салдо и данни за последните 3 транзакции, извършени с картата за ползвани кредитни продукти – продукт, одобрен размер на кредита, валута и дата на следваща погасителна вноска за ползвани депозитни продукти, спестовни продукти и разплащателни продукти - продукт, срочност, текущ размер на депозираната сума (текуща сума за депозити с довнасяне), валута, дата на откриване и лихвен процент на год. база Новата услуга Call2Know e достъпна от всеки телефон, от всяка точка не само в България, но и в чужбина. За гарантиране на сигурността на информацията, всеки клиент на новата услуга получава персонален код, известен само на него. Чрез тоналното му набиране по телефона, системата го идентифицира и той получава достъп. Кодът може да се персонализира по желание на клиента. Услугата е напълно безплатна.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Ако сте търговец, който предлага стоки и услуги в Интернет, "Общинска банка" АД ще регистрира виртуално ПОС устройство за извършване на плащания чрез системата ePay.bg и ще заверява сметка Ви с всички плащания, извършени във Ваша полза с банкови карти, издадени от банките в страната. Общинска банка АД предоставя възможност на търговци, които желаят, да приемат плащания чрез терминално устройство ПОС с карти, издадени от целия свят.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

ProB@nking е система за онлайн банкиране на ПроКредит Банк, която предоставя защитен достъп до Вашите сметки и кредити. С ProB@nking можете да извършвате плащания в лева и валута по всяко време и от всяко място с достъп до Интернет. Получавате актуална информация за: наличностите по Вашите сметки; движения и извлечения по сметки; погасителен план, лихви, такси, остатък по кредита и друга информация за Вашите кредити; Вашите депозити и влогове - сума, срок, лихвен процент, падеж и др. важни съобщения от банката. Управлявате средствата по сметките си: нареждате всички видове преводи в местна и чуждестранна валута; извършвате покупко-продажба на валута; извършвате масови плащания - месечни заплати на служителите, плащания към доставчици и бюджетни преводи, като използвате предварително създаден файл; изпращате към банката различни документи – молби, декларации и др.; подавате заявки за теглене на суми в брой; откривате депозитни и влогови сметки.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

SoGeCash Net е продукт за дистанционно банкиране, който Ви предоставя онлайн достъп до банковите сметки на Вашате компания чрез специален SoGeCash Net софтуер. Той е специално създаден, за да Ви подпомага в обработването на платежни нареждания и в тяхното проследяване, както и за по-добро управление на фирмените Ви сметки извън банковите офиси. Продуктът е подходящ за всички компании, които се нуждаят от бърз достъп до сметките си или имат нужда от проследяване на банковите операции и от получаване на актуална информация за всички транзакции. SoGeCash Net е модерен и удобен за ползване и представлява подобрена версия на съществуващите продукти за интернет банкиране на Сосиете Женерал Експресбанк.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове